Statuten des D.R.G. Chimæra

November 2013

1. Oprichting
DamesRoeiGezelschap Chimæra is opgericht op 15 november 2002 te Breskens. Leden bij oprichting waren: Jolijn van Baar, Sabrina van Ekeren, Nanette Lameijn, Maartje Louter, Karin Peusens, Marieke Roelofs, Marye Sonderen, Heidi Vercraeye, Cathelijn de Vries en Marjolein Wennekers.

2. Doelstelling
DamesRoeiGezelschap Chimæra wil ervoor zorgen dat ouderejaars Phocanen en oud-Phocanen zich betrokken blijven voelen bij de Nijmeegse studentenroeivereniging Phocas en zij wil zich actief inzetten voor de vereniging en haar leden.

3. Naam
De naam Chimæra is afkomstig uit de Griekse en Romeinse mythologie. De Chimæra is een vrouwelijk, fabelachtig wezen met de kracht en eigenschappen van drie dieren. Van voren is zij een sterke, nobele leeuw, in het midden is zij een geit en haar staart is een slang.

De mythe van Chimæra verhaalt van een hevig gevecht tussen een vliegende held en Chimæra. Het was bijna onmogelijk om van de Chimæra te winnen, omdat zij kon rennen als een leeuw, springen als een geit en kronkelen als een slang. Zij was genadeloos in het gevecht: vuurspuwend uit alle drie haar koppen hield zij iedereen op afstand. De held overleeft het gevecht ternauwernood en neemt zich voor nooit meer met een vrouw te vechten.

DamesRoeiGezelschap Chimæra is een krachtige combinatie van verschillende vrouwelijke individuen. DamesRoeiGezelschap Chimæra combineert de eigenschappen van alle afzonderlijke leden en vormt zo een enthousiast en actief gezelschap dat recht op haar doel af gaat.

4. Motto

5. Herkenbaarheid
Het logo: een abstracte weergave van de driekoppige Chimæra.
Schrijfwijze: de a en de e aan elkaar geschreven. Alt 145= æ.
Lettertype: copperplate gothic bold
Kleurelement: rood

6. Leden
6.1 Leden
Leden zijn Phocanen en Oud-Phocanen die de volledige contributie van DamesRoeiGezelschap betalen.
6.2 Aspirant leden
6.2.1 De naam van een aspirant lid binnen DamesRoeiGezelschap Chimæra is Primær.
6.2.2 Minimaal één keer per jaar kiest de Algemene Ledenvergadering tenminste één ouderejaars Phocaan, die benaderd zal worden voor het lidmaatschap van DamesRoeiGezelschap Chimæra, verder aan te duiden in enkelvoud.
6.2.3 Criteria voor toelating: om toegelaten te worden moet het aspirant-lid gemotiveerd zijn om lid te worden van DamesRoeiGezelschap Chimæra en actief zijn binnen de Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas.
6.2.4 Zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering wordt de gekozen Phocaan benaderd voor het lidmaatschap van DamesRoeiGezelschap Chimæra. Vanaf dat moment tot aan de bijzondere Algemene Ledenvergadering in juni of juli, bij voorkeur op de vrijdag voorafgaand aan het zomerweekend, kan zij kennismaken met het gezelschap en moet zij bewijzen het lidmaatschap waardig te zijn.
6.2.5 De Algemene ledenvergadering inaugureert in juni of juli, bij voorkeur op de vrijdag voorafgaand aan het zomerweekend, de Primær. Voor de toelating van een nieuw lid is een tweederde meerderheid van de bijzondere Algemene Ledenvergadering nodig.
6.3 Oud-leden
Oud-leden zijn Phocanen en Oud-Phocanen die een gedeeltelijke contributie van DamesRoeiGezelschap betalen. Zij hebben geen stemrecht op de Algemene
Ledenvergadering. De wens om als Oud-lid aangemeld te worden, dient uiterlijk voor 31 augustus schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de secretaris.
6.4 Lid af
De wens om afgemeld te worden als lid, dient uiterlijk voor 31 augustus schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de secretaris. De eerstvolgende contributie hoeven zij dan niet meer te betalen.

7. Bestuur
7.1 Samenstelling bestuur
Voorzitter: heeft een coördinerende functie en is het aanspreekpunt van DamesRoei- Gezelschap Chimæra.
Secretaris: draagt zorg voor de interne- en externe communicatie.
Penningmeester: beheert de financiën.
7.2 Taken bestuur
Het bestuur heeft bovenal een coördinerende functie. Initiatief voor nieuwe activiteiten en/of de organisatie van bestaande activiteiten behoort tot de taak van alle leden.
7.3 Overname van taken
Bij afwezigheid van een van de bestuursleden neemt te allen tijden een van de andere bestuursleden haar taak over. Bij langdurige afwezigheid van een van de bestuursleden, zal een lid van DamesRoeiGezelschap Chimæra haar taak overnemen.
7.4 Kandidaatstelling
7.4.1 Elk lid kan zich voor een bestuursfunctie beschikbaar stellen. Het bestuur vraagt voor 31 mei een Chimær voor de vorming van het nieuwe bestuur en die zoekt vervolgens zelf twee andere bestuursleden. De Algemene Ledenvergadering neemt in september een nieuw bestuur aan.
7.4.2 Leden mogen slechts bij uitzondering twee keer een bestuursfunctie vervullen. Dit mag echter niet twee opeenvolgende jaren dezelfde functie zijn. De voorkeur gaat uit naar een jaarlijks wisselend bestuur.
7.4.3 De Algemene Ledenvergadering behoudt zich het recht voor af te wijken van het oorspronkelijk geplande moment van de bestuurswissel

8. Algemene Leden Vergadering
8.1 Algemene Ledenvergadering
Drie keer per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. De eerste keer in het laatste kwartaal van het jaar. Op deze Algemene Ledenvergadering zal de begroting vastgesteld worden. De tweede Algemene Ledenvergadering vindt plaats in december of januari. Op deze Algemene Ledenvergadering zal er een Primær gekozen worden. De derde Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden in september. Op deze Algemene Ledenvergadering wordt een nieuw bestuur gekozen en vindt de bestuurswissel plaats.
8.2 Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen
Het bestuur heeft het recht om naast de drie Algemene Ledenvergaderingen genoemd in punt 8.1 bijzondere Algemene Ledenvergaderingen uit te vaardigen. Alle leden dienen hiervan minstens twee weken van tevoren op de hoogte gebracht te worden.
Leden hebben ook het recht om bijzondere Algemene Ledenvergaderingen uit te vaardigen, mits zij minstens twee weken van tevoren van de helft plus één van de leden een handtekening hebben ingediend bij het bestuur.
In juni of juli, bij voorkeur op de vrijdag voorafgaand aan het zomerweekend, wordt een bijzondere Algemene Ledenvergadering belegd waarop de Primær geïnaugureerd wordt.
8.3 Aanwezigheid leden
Ieder lid dient aanwezig te zijn bij een Algemene Ledenvergadering tenzij het bestuur dispensatie heeft verleend.
8.4 Aanwezigheid bestuur
Om een Algemene Ledenvergadering door te kunnen laten gaan, moet minstens tweederde deel van het bestuur aanwezig zijn. Het bestuur dient er tevens zorg voor te dragen dat de bestuursattributen op de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn.
8.5 Wijziging van de statuten
Voor wijziging van de statuten is een tweederde meerderheid nodig van de Algemene Ledenvergadering. Voor aanname van overige voorstellen in de Algemene Ledenvergadering is een meerderheid, de helft plus één, vereist.

9. Gelden
9.1 Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
9.2 Inkomsten
9.2.1 Contributie
Twee keer per jaar zal een jaarlijks vast te stellen bijdrage worden geïnd door de penningmeester, die dit geld beheert. Deze bijdrage zal gebruikt worden voor gemeenschappelijke uitgaven.
9.2.2 Extra budget
Indien het jaarlijks vast te stellen bedrag te kort schiet kan de penningmeester te allen tijde een aanvullende contributie vragen.
9.3 Begroting
In november zal het zittende bestuur haar begroting presenteren.
9.4 Afrekening
In september zal het aftredende bestuur haar afrekening presenteren.

10. Activiteiten
Voor iedere activiteit die DamesRoeiGezelschap Chimæra organiseert, wordt een aparte commissie in het leven geroepen.

11. Lidmaatschap oud-Chimæren (Nimæren)
11.1 Een lid van DamesRoeiGezelschap Chimæra kan oud-lid worden wanneer zij minimaal drie jaar lid is geweest van DamesRoeiGezelschap Chimæra.
11.2 Een lid van DamesRoeiGezelschap Chimæra wordt oud-lid indien zij het bestuur der DamesRoeiGezelschap Chimæra voor 31 augustus schriftelijk op de hoogte stelt van dit besluit en de ALV van DamesRoeiGezelschap Chimæra hiermee instemt.
11.3 Een oud-lid mag niet aanwezig zijn op de ALV’s van DamesRoeiGezelschap Chimæra.
11.4 Een oud-lid mag aanwezig zijn bij het kerstdiner, het novemberweekend en bij alle borrels van DamesRoeiGezelschap Chimæra.
11.5 Een oud-lid is geenszins verplicht aanwezig te zijn bij activiteiten door DamesRoeiGezelschap Chimæra georganiseerd voor de NSRV Phocas.
11.6 Een oud-lid betaalt een, aan de hand van de begroting vast te stellen, jaarlijkse contributie voor haar oud-lidmaatschap. Voor deelname aan activiteiten, georganiseerd door DamesRoeiGezelschap Chimæra, betaalt een oud-lid apart.
11.7 Vrije giften, door een oud-lid gedaan aan de DamesRoeiGezelschap Chimæra, zullen naar het lustrumpotje gaan, tenzij door het oud-lid anders is aangegeven.
11.8 Het oud-lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het oud-lid;
b. opzegging namens het gezelschap;
c. royement van het oud-lid;
d. overlijden van het oud-lid.